25.04.2018.
Gwarancja PDF Drukuj Email
Gwarancja
(ang. warranty)
Pamiętajmy aby do każdego urządzenia lub podzespołu będącego na gwarancji posiadać oryginalną kartę gwarancyjną oraz dokument zakupu (paragon lub fakturę VAT).

Firma HARD SYSTEM jest bezpośrednim serwisem gwarancyjnym jedynie podzespołów zakupionych w naszej firmie.

Poniżej przedstawiamy OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI.

1. Gwarancja zostaje udzielona przez HARD SYSTEM na okres gwarancji, który podano przy opisie podzespołu.
2. Gwarancją objęte są wyłącznie podzespoły wymienione w karcie gwarancyjnej, zgodnie z numerami seryjnymi lub numerami plomb gwarancyjnych.
3. Ujawnione w okresie gwarancji wady podzespołów będą usunięte w możliwie najkrótszym terminie nie przekraczającym 14 dni od daty dostarczenia towaru do gwaranta. Termin ten może ulec przedłużeniu w przypadku importu towaru lub części zamiennej z zagranicy. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy wadliwego podzespołu.
4. W przypadku, gdy naprawa gwarancyjna wymaga wymiany podzespołu, pozostaje on własnością HARD SYSTEM. Podzespoły użyte do wymiany mogą nie być nowe, ale muszą być w dobrym stanie technicznym i co najmniej równoważne parametrami.
5. Usterka musi być zgłoszona do serwisu nie później niż 14 dni od jej zaistnienia.
6. Zakupione podzespoły oddane do naprawy gwarancyjnej muszą zawierać kopię dokumentu zakupu, oryginalną kartę gwarancyjną oraz posiadać dostarczone z towarem oryginalne opakowanie wraz z wypełniaczami.
Sprzęt nie spełniający tych kryteriów nie będzie przyjmowany do reklamacji!
7. Klient dostarcza towar do serwisu na własny koszt.
8. Nabywca ma prawo do rezygnacji z zakupionego przedmiotu, jeżeli:
- podzespół pomimo dokonania czterech napraw w okresie gwarancyjnym nadal będzie posiadał wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem;
- serwis gwaranta stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady nie jest możliwe.
W przypadku rezygnacji z zakupionego towaru w terminie do 10dni od daty zakup, koszty przesyłki ponosi kupujący.
9. Gwarant odpowiada wyłącznie za wady wynikłe z przyczyn tkwiących w danym podzespole, natomiast gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe z innych przyczyn, a w szczególności:
- w wyniku niewłaściwego używania, przechowywania, konserwacji i transportu;
- wywołanych zdarzeniami losowymi, w tym uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i elektryczne;
- w wyniku uszkodzeń będących następstwem niewłaściwej kompletacji, zabudowy, instalacji, zabrudzenia czy zalania (np. zatarcie łożysk wentylatorów,);
- w przypadku samodzielnego naprawiania, przeróbek i zmian konstrukcyjnych;
- w wyniku niewłaściwego instalowania i konfiguracji oprogramowania.
10. Gwarancja nie obejmuje także:
- podzespołów z brakującymi, zmienianymi numerami seryjnymi lub uszkodzonymi plombami;
- uszkodzeń mechanicznych;
- w przypadku baterii, głębokiego rozładowania na skutek długiego czasu przechowywania rozładowanej baterii;
- wykonywania testów kontrolnych podzespołów komputerowych, przeprowadzanych na życzenie klienta, w wyniku których nie zachodzi potrzeba dokonania naprawy gwarancyjnej (np. okresowe czyszczenie, regulacja, konserwacja itp.).
11. Naprawy wynikłe z błędów instalacji i konfiguracji programów - będą naprawiane na koszt użytkownika.
12. Dostarczone do naprawy podzespoły podlegają standardowym testom. W przypadku gdy testy nie wykażą żadnych wad i usterek, lub zostaną wykryte wady i usterki nie objęte niniejsza gwarancją, wówczas kosztami wyżej wymienionych czynności zostanie obciążony nabywca.
13. Regulacje, czyszczenie, konfiguracje i instalacje oprogramowania nie uważa się za naprawę gwarancyjną. Gwarancja na sprzedany podzespół nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
14. Jeżeli spośród podzespołów sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, uprawnienia nabywcy do odstąpienia od umowy ogranicza się wyłącznie do rzeczy wadliwych.
15. HARD SYSTEM nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku utraty danych na nośnikach magnetycznych i optycznych w przypadku ich uszkodzenia w sposób bezpośredni lub pośredni.
16. Odmowa wykonania naprawy gwarancyjnej jest równoznaczna z utratą gwarancji.
17. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obowiązują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami podzespołów.
18. Nie ujęte w gwarancji przepisy gwarancyjne reguluje bezwzględnie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego.
19. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.

Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji wykonywane są w serwisie:

HARD SYSTEM
ul. Opolska 50/1
47-300 Krapkowice

Chcesz zgłosić reklamacje?
Zadzwoń: +48 513-322-708 lub wyślij e-mail: serwis@hardsystem.pl
 
zakres-uslug.jpg
Menu główne
START
O FIRMIE
USŁUGI
:: Naprawa notebooków
:: Naprawa monitorów
:: Odzyskiwanie danych
:: Regeneracja baterii
OPISY NAPRAW
OBSŁUGA FIRM
CENNIK
GWARANCJA
FORMULARZE
WYSYŁKA
KONTAKT
Punkt przyjęcia
Aktualny czas
Gościmy
© 2006-2017 ..:: HARD SYSTEM ::..
Naprawa notebooków | Naprawa monitorów LCD | Regeneracja baterii do notebooków | Odzyskiwanie danych

administrator: Adam Kałwiński